kontakt@pl-2050.pl

Oświadczenie Zarządu Krajowego Partii Polska 2050.

W wyniku naszego dramatycznego apelu, wystosowanego w dniach 12 i 13 sierpnia 2023 roku do wszystkich prodemokratycznych partii politycznych i przesłanego do wiadomości redakcjom ostatnich wolnych mediów w Polsce, doszło do stworzenia wspólnej listy wyborczej Koalicji Obywatelskiej i AgroUnii. Dodatkowo Przewodniczący Donald Tusk – zgodnie z naszymi sugestiami – włączył na tę wspólną listę niezrzeszonych przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego, a także przedstawicieli Nowej Lewicy, oraz osób, które wcześniej odeszły z ruchu Szymona Hołowni, a których reprezentuje partia Polska 2050.

Powstał w ten sposób pewien rodzaj listy obywatelskiej, jak się wydaje jedynej możliwej w obliczu obstrukcji pozostałych liderów partyjnych. Wypełniając zatem nasze wcześniejsze zobowiązanie oświadczamy, że rezygnujemy z wystawienia własnych list wyborczych, aby zgodnie z naszymi wartościami nie brać udziału w rozbijaniu opozycji i wesprzeć Obywatelską Listę Wyborczą oraz pakt senacki.

Tego samego oczekujemy od liderów Nowej Lewicy, Trzeciej Drogi oraz wszelkich innych ugrupowań, dla których priorytetem jest przywrócenie w Polsce demokracji, praworządności i wolności obywatelskich. Uważamy, że skoro nie chcieli wcześniej stworzyć wspólnej listy wyborczej, powinni teraz zachować się propaństwowo i zgodnie z polską racją stanu, wycofać swoje listy wyborcze do Sejmu, a w ślad za tym wezwać swoich zwolenników do głosowania na jedyną Obywatelską Listę Wyborczą jaką dysponujemy.

Jednocześnie zabraniamy Panu Szymonowi Hołowni bezprawnego posługiwania się nazwą naszej partii Polska 2050. Nie godzimy się na próby budowania prywatnych karier i interesów politycznych na reprezentowanych przez nas wartościach.

Apelujemy do wszystkich, którzy chcą żyć w demokratycznej i wolnej Polsce, o głosowanie na Obywatelską Listę Wyborczą Koalicji Obywatelskiej i AgroUnii oraz na kandydatów paktu senackiego opozycji. Ten apel kierujemy szczególnie do osób, które wcześniej nie uczestniczyły w wyborach, uznając, że nie ma na kogo głosować. Ale teraz, w tej historycznej chwili, różnice programowe między poszczególnymi partiami są bez znaczenia. Jeśli chcecie, aby Wasze dzieci i wnuki pozostały w wolnej i demokratycznej Europie, musicie pójść do urn wyborczych. Inaczej za Was i o Was zadecydują zdrajcy, przestępcy i złodzieje.

Tylko Obywatelska Lista Wyborcza, stworzona z udziałem najsilniejszego ugrupowania opozycyjnego, daje możliwość zdobycia najlepszego wyniku wyborczego i tym samym uzyskania największej części premii d’Hondta, pochodzącej ze straconych głosów wyborców oddanych na listy wyborcze, które nie przekroczą progu wyborczego. Tylko ta Obywatelska Lista Wyborcza daje nadzieję odsunięcia od władzy osób rozbijających od środka Unię Europejską i tym samym działających w interesie Rosji. Tylko ta lista daje nadzieję na przywrócenie demokracji i wolności w Polsce.

Głosowanie na jakąkolwiek inną listę poza Obywatelską Listą Wyborczą oraz na jakichkolwiek kandydatów spoza paktu senackiego, będzie działaniem na rzecz współczesnej Targowicy.

Apelujemy do ostatnich wolnych mediów w Polsce. Waszym moralnym i patriotycznym obowiązkiem jest jasne pokazanie obywatelom przed jakim wyborem stoją. Jeśli PIS po raz trzeci zdobędzie władzę, także i Wy znikniecie z polskiej rzeczywistości, ale Historia nie wybaczy Wam Waszych zaniechań.

22 sierpnia 2023 roku.

OŚWIADCZENIE

Oświadczenie Zarządu Krajowego Partii Polska 2050.

Ze względu na aktualną sytuację polityczną w kraju zdecydowaliśmy się na powołanie Komitetu Wyborczego Polska 2050 w celu samodzielnego zgłaszania list kandydatów na posłów i kandydatów na senatorów w wyborach parlamentarnych 15 października 2023 roku. Zawiadomienie o utworzeniu Komitetu zostało w dniu 11 sierpnia 2023 roku przyjęte przez Państwową Komisję Wyborczą. Jednak deklarujemy gotowość rozwiązania Komitetu Wyborczego w każdej chwili, jeśli liderzy prodemokratycznych partii opozycyjnych wykażą postawę propaństwową i zgodnie z polską racją stanu zdecydują o utworzeniu wspólnego komitetu wyborczego i zgłoszeniu jednej wspólnej Obywatelskiej Listy Wyborczej.

*     *     *

Rzeczpospolita Polska po raz kolejny w swojej historii znalazła się w dramatycznym położeniu. Znaleźliśmy się w sytuacji analogicznych zagrożeń dla Narodu i Państwa, jak te, w obliczu których stanęli nasi przodkowie próbujący ratować kraj wprowadzeniem Konstytucji 3 Maja. Ugrupowania takie jak PIS i Konfederacja, rozbijające Unię Europejska od środka i wyprowadzające Polskę z demokratycznej Europy działają wprost na rzecz Rosji. Podobnie jak na rzecz Rosji działali magnaci oraz prominentni polscy duchowni, którzy mając usta pełne patriotycznych i religijnych frazesów bronili wyłącznie swoich materialnych i społecznych przywilejów.

O tym, czy Polska pozostanie nadal w rodzinie wolnych i demokratycznych krajów europejskich, przesądzi wynik najbliższych wyborów parlamentarnych. Jeśli PIS uzyska najlepszy w liczbach bezwzględnych wynik i otrzyma premię d’Hondta, to przekupi funkcjami ministerialnymi lub stanowiskami w spółkach Skarbu Państwa dostateczną liczbę posłów z innych ugrupowań, pozwalającą na uzyskanie większości parlamentarnej. A jeśli PIS po raz trzeci utworzy rząd, zmiany staną się nieodwracalne, ustrój autorytarny zostanie utrwalony, a Polska utraci demokrację i wolność na dziesięciolecia.

W takich dziejowych chwilach na elitach intelektualnych i politycznych kraju ciąży szczególna odpowiedzialność za losy Polski i następnych pokoleń Polaków. Niestety, działania liderów partyjnych prowadzą nas ku przepaści. Wszyscy oni bez wyjątku, w mniejszym lub większym stopniu działają na rzecz Rosji, budując w pocie czoła odrębne listy wyborcze, rozbijając demokratyczną opozycję, żonglując drugorzędnymi różnicami programowymi i opowiadając bajki o jakiejś trzeciej drodze. Drugorzędne różnice programowe nie mają teraz żadnego znaczenia, bo jeśli PIS utrzyma władzę nie będzie żadnych niezależnych programów.

Nie ma żadnej trzeciej drogi. Do katastrofy i zguby Polski prowadzi tylko jedna, wygodna i szeroka jak autostrada, droga polskiej głupoty. Albo wygramy demokrację i wolność, albo stoczymy się w otchłań dyktatury i zniewolenia. Jeśli PIS utworzy rząd, zmiany staną się nieodwracalne, a ustrój autorytarny zostanie utrwalony. Drugo- i trzeciorzędne różnice programowe pomiędzy partiami stracą jakiekolwiek znaczenie, skoro żadnych programów niezależnych od autorytarnej władzy i tak nikt nie będzie mógł realizować. Na jakiekolwiek niezależne działania edukacyjne i obywatelskie nie będzie już miejsca. Znikną ostatnie wolne media, przestaną funkcjonować niepubliczne szkoły i niezależne uczelnie. System edukacji zostanie zamieniony w system indoktrynacji ideologicznej. W sektorze organizacji pozarządowych pozostaną tylko przybudówki władzy, a mali i średni przedsiębiorcy zostaną wyparci z rynku przez państwowych monopolistów. Samorząd terytorialny zostanie zlikwidowany, a wszystkie decyzje w terenie będą podejmowali sekretarze rządzącej partii. Stanowiska kierownicze będą obsadzane według uznania partyjnych notabli, zaś uzyskanie dobrej pracy będzie wymagało przynależności partyjnej. Parlament, sądy i prokuratura staną się narzędziami władzy wykonawczej, a władza wykonawcza stanie się przybudówką władzy politycznej. Wszyscy opozycjoniści okażą się przestępcami lub zdrajcami i będą siedzieli w więzieniach. Kolejne wybory będzie wygrywała jedynie słuszna partia, z jedynie słusznym programem, uzyskując 90 procentowe poparcie.

Polska jest więc w podobnej sytuacji jak w XVIII wieku. Aby uratować kraj potrzebne jest zwycięstwo wyborcze ugrupowań prodemokratycznych, a jego warunkiem jest jedna wspólna Obywatelska Lista Wyborcza, pozwalająca na uzyskanie premii d’Hondta i stwarzająca szansę na wprowadzenie programu strategicznej reformy Państwa na miarę założeń Konstytucji 3 Maja.

Jarosław Kaczyński rządzi skłócając ze sobą różne grupy społeczne, ale dzisiaj rzeczywisty podział jest podziałem na tych, którzy jak Ojcowie Konstytucji 3 Maja chcą naprawić i uratować Państwo, i na tych, którzy ponad interes Państwa przedkładają prywatne interesy różnych grup politycznych i oligarchicznych. Wynik wyborów będzie tak naprawdę wynikiem referendum, w którym każdy z nas głosując udzieli odpowiedzi na jedno zasadnicze pytanie: Czy Polska pozostanie niepodległym, wolnym i demokratycznym krajem w cywilizowanej Europie, czy też zostanie z tej Europy wyprowadzona i jako kraj autorytarny wepchnięta w sferę wpływów rosyjskich?

Jednak żeby społeczeństwo mogło skutecznie wypowiedzieć się w takim referendum musi mieć czytelną alternatywę: władza, albo opozycja – autorytaryzm, albo demokracja i wolność. Jak głosować jednoznacznie za demokracją i wolnością, gdy każde rzekomo prodemokratyczne ugrupowanie podsuwa wyborcom własną listę? Efektem będzie tragiczna w skutkach katastrofa, bo świadomi wagi swego wyboru obywatele nie odważą się ryzykować utraty głosu i będą bez względu na wszystko głosowali na największe ugrupowanie opozycyjne. To sprawi, że zarówno Lewica, jak i Trzecia Droga nie przekroczą progu wyborczego, a głosy oddane na te listy, podobnie jak na wszystkie pozostałe pod progiem wyborczym, w znaczącej mierze zasilą PIS i Konfederację.

Dlatego po raz kolejny apelujemy do odpowiedzialności polityków z prodemokratycznych ugrupowań. Stwórzmy wspólną Obywatelską Listę Wyborczą z udziałem

1. Przedstawicieli świata edukacji i nauki;
2. Ludzi kultury i sztuki;
3. Organizacji pozarządowych;
4. Niezrzeszonych przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego;

Jeszcze nie jest za późno. Mamy czas do 15 października. Potem nasz świat się skończy i nastanie pełna dyktatura.

22 sierpnia 2023